Shang bu (passo avanti)

Tui bu (passo indietro)

 

JIBENGONG TUIFA TAOLU

Zheng Ti Tui

Ce Ti Tui

Wai Bai Tui

Xie ti tui

Li He tui

Dan tui

Deng tui

Ce chuai tui

Dan pai jiao

Li he pai jiao (battuto)

Bai lian pai jiao
(battuto)

JIBENGONG TUIFA TAIJIQUAN

fen jiao

Deng jiao

Bai lian jiao (battuto)

Ti jiao (battuto)

JIBENGONG BUFA TAOLU

mabu

gong bu

pu bu

zuopan

duli bu

Xie bu

Dandie bu

Qilong bu

Gui bu

Qi lin bu